Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro poskytvání kurzů, uvedených na www.martinakoucka.cz.

Vymezení pojmů

Lektor/poskytovatel/prodávající: Ing. Martina Koucká, IČ 75287234, Říční 1222, Řevnice, neplátce DPH.
Zájemce: Člověk, který projeví zájem o účast na kurzu skrz kontaktní formulář či jiným způsobem.
Kupující: Člověk hradící kurz.
Účastník: Člověk fyzicky přítomný na živém kurzu.
Kurz: Akce vedená lektorem za účelem výuky účastníků.

Předmět smlouvy

 Předmětem smlouvy je závazek lektora poskytnou účastníkovi potřebné znalosti (dle typu kurzu) k úspěšné výrobě daného typu obuvi. Závazkem klienta je uhradit lektorovi za poskytnuté služby odměnu.
 

Obecná ustanovení

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Kupující a účastník si je vědom toho, že nákupem nevznikají žádná práva na použivání registrovaných značek, log, autorských vzorů a podobně. Obsah kurzů a jiných produktů je chráněn autorským právem a je zakázáno dále jej šířit.
 

Kupní smlouva

Veškerá nabídka umístěná na webových stránkách je informatvní a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu. 
Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a její potvrzení prodávajícím na zadaný e-mail kupujícího.

Cena

Webové stránky informují o aktuální nabídce a to včetně aktuálně platných cen. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zůstávají v platnosti po dobu uvedení v nabídce. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího a kupujícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Objednávání

Objednávání je možné provést prostřednictvím konktaktního formuláře, e-mailem, do zprávy či telefonicky.

Platební podmínky

Kupující je povinnen do týdne od objednání uhradit zálohu ve výši 500,- bankovním převodem. Nestane-li se tak, je smlouva považována za neplatnou. Doplatek ve výši dle jednotlivých kurzů je možné po domluvě uhradit převodem, nebo v hotovosti přímo na kurzu.

Dárkové poukazy

V individuálních případech na základě poptávky je možné zakoupit dárkový poukaz. Po odsouhlasení podmínek oběma stranami vystaví prodávající fakturu na dárkový poukaz ve výši ceny dohodnutého kurzu. Po jejím uhrazení vystaví prodávající dárkový poukaz na jméno obdarovaného.
Dárkový poukaz je možné stornovat pouze v den objednání.
Po dohodě je možné čerpat dárkový poukaz i na jiný typ kurzu, než na jý byl vystaven, vždy ovšem s aktuálním doplatkem.
Vystavené a uhrazené dárkové poukazy nejsou přijímány zpět a není možné je proplácet, směnovat za peníze či jiné zboží.
V individuálních případech je možné dárkový poukaz přenést na jinou osobu, starší 16-ti let, vždy pouze po dohodě s prodávajícím.

Storno podmínky

V případě zrušení kurzu ze strany poskytovatele, je kupující neprodleně informován a je mu nabídnuto alternativní řešení. Nenajdou-li strany vzájemnou shodu, vrátí poskytovatel zálohu zpět na účet kupujícího.
Kupující má možnost zrušit kurz do 14-ti dní před termínem kurzu. V takovém případě bude vrácena záloha v plné výši zpět na účet kupujícího.
Kupující za sebe může po dohodě najít náhradníka na kurz, v případě, že se nemůže zúčastnit. Náradník musí být starší 16-ti let.

Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyrazuje právo na změnu poskytování služeb, stejně jako na změnu obchodních podmínek. Účastníci kurzu budou na tuto změnu upozorněni.
Veškeré spory vzniklé na základě těchto podmínek budou řešeny smírnou cestou.
Kupující a prodávající prohlašují, že si přečetli ochodní podmínky a že uzavírají kuní smlouvu na základě své svobodné vůle.
Obchodní podmínky jsou platné od 21.5.2024

Nákupní košík